โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

ประกาศผลการสอบเข้านักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

ระบบความปลอดภัย กรุณาเลือกระดับชั้น ใส่เลขที่สอบและรหัสผ่าน


ระดับ
ชั้นปีที่
เลขที่สอบ
รหัสผ่าน  ใส่ วันเดือนปี(พ.ศ.) ที่เกิด เช่น วันที่ 1 ก.พ. 2537 ให้คีย์ 122537เรียน ท่านผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะดำเนินการส่งผลการสอบและรายละเอียดการมอบตัวลงทะเบียน ทางจดหมายลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ท่านผู้ปกครองได้จ่าหน้าซองไว้ หากท่านไม่ได้รับผลการสอบฯ ขอท่านติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน - วัดผล โทรศัพท์ 0-2254-7991-5 , 0-2254-4990-4 ต่อ 216 , 306 และเบอร์มือถือ 09-0045-6463